Gel甲陷阱(上集)

2019-10-11

個個女仔都貪靚,但係咪個個都識得健康咁扮靚呢?以為Gel甲、搽指甲油無咩危險就大錯特錯啦~即刻聽下侯鈞翔醫生拆解Gel甲陷阱!

(記者﹕仇凱瑭) 

相關影片